Naslovna Vesti

Vesti za 11. januar 2022. godine na srpskom, romskom i vlaškom jeziku

– U nedelju, 16. januara, građani Republike Srbije izaći će na referendum, na kome će se izjašnjavati da li su za potvrđivanje Akta o promeni Ustava Republike Srbije u oblasti pravosuđa, kako bi se srpsko zakonodavstvo uskladilo sa evropskim u procesu pristupanja naše zemlje Evropskoj uniji. Izborna komisija opštine Ćuprija donela je Rešenje o određivanju glasačkih mesta na teritoriji opštine, kojih ima ukupno trideset. Jedina izmena u odnosu na glasačka mesta koja su ranijih godina određivana za održavanje izbora tiče se zgrade Prve mesne zajednice, pa će tako svi oni građani koji su do sada tamo odlazili na glasanje, zbog renoviranja ovog objekta na referendum izaći na glasačkom mestu u Centru za socijalni rad.

– U skladu sa republičkom Strategijom zapošljavanja za period od 2021. do 2026. godine, Akcionim planom 2021-2023 predviđeno je učešće lokalnih vlasti izradom odgovarajućih planskih dokumenata i sufinansiranjem stručne prakse, pripravništva za mlade sa visokim obrazovanjem, pripravništva za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem, sticanja praktičnog znanja, obuka na zahtev poslodavca za nezaposlene, subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih, subvencija za samozapošljavanje i javnih radova. Zahtevi se mogu podneti nadležnim filijalama Nacionalne službe za zapošljavanje, najkasnije do 28. februara 2022. godine, a sve informacije o učešću u sufinansiranju mera aktivne politike zapošljavanja, kao i obrazac Zahteva za učešće mogu se naći na veb stranici: www.nsz.gov.rs

– Kineska kompanija “Zhong Qiao Nengyuan Keji” zakupila je halu “Velmortransa” i najavila početak proizvodnje. Radi se o kompaniji koja se bavi proizvodnjom granula od plastike, a u narednih mesec dana u nekadašnji Velmortransov objekat biće dopremljene i prve mašine iz Kine. Prema rečima Ninoslava Erića, predsednika Skupštine opštine Ćuprija, dolazak novog kineskog investitora je direktan rezultat zvanične posete ćuprijske delegacije kineskoj provinciji Đangsu polovinom oktobra prošle godine.

Vesti na romskom jeziku – Nevimata

– Ande naredno savato, 16. januar ka ćerelpe o Referendum ande amari phuv. E manuiša trubun te phenen da li manđen e neme izumene taro pravosuđe te e sudora ande Srbija, sar bi e gadžikane zakonura avana iste sar ande Evropsko unija. E izborno komisija kotar e opština Ćuprija, anda izmena zbog o glasačko zhan ande Prvo mesno zajednica. Kaja zgrada akana si pangli godolese ke aća train e radura pe izgradnja i sa e manuša save glasin ande Prvo mesno zajednica trub te aven ado Centro za socijalni rad.

– Ande Strategija za zapošljavanje za perido 2021 – 2026 breš, ando Akciono plano za duj breša, pendo si ke će e lokalne samouprvae te len o učešćče, sar bi ćerenape e planske dokumentacije te o sufinasiranje za terne manuša save završosade e bare škole, za kola manuša save našti te zaposlinpe, sar i sa aver manuša save si po zavod za zapošljavanje. Šaj te ćerenpe i razne obuke za terne manuša save ka dobin e poslodavcura anadro budžet tare Republika Srbija. E zahtevura šaj te bičhalenpe ande lokalne zavodura za posla najkasnije dži ka 28. februar 2022. breš, ili šaj te dićelpe sa e pravilura e o sasto poziv po sajt www.nsz.gov.rs.

– E kinesno kompanija “Zhong Qiao Nengyuan Keji” ćinda e hala taro purano „Velmortrans“ i penda ke uskoro ka krenol e proizvodnja. Kaja firma ćerel e granule tare plastika, a uskoro očekuilpe te aresen e prve mašine za prooizvodnja. Sar phenda o Ninoslav Erić o šerutno korat e Skupština opština Ćuprija, kaja firma avel godilese ke e šerutne tare amari opštine sesa ando oktorbo taro prošlo breš ande Kina i anća ćerde e bući.

Vesti na vlaškom jeziku – Proclaim

– Duminică, 16 ianuarie, cetățenii Republicii Serbia vor merge la un referendum pentru a decide dacă confirmă Legea de modificare a Constituției Republicii Serbia în domeniul justiției, în vederea armonizării legislației sârbe cu legislația europeană în procesul de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană.
Comisia Electorală a municipiului Ćuprija a adoptat Hotărârea privind stabilireasecțiilor de votare pe teritoriul municipiului, dintre care sunt în total treizeci. Singura modificare în raport cu secțiile de votare care au fost stabilite pentru desfășurarea alegerilor în anii precedenți se referă la clădirea Primei Comunități Locale, așa că toți acei cetățeni care au fost până acum la vot se vor prezenta la secția de votare în Centrul de asistență socială.

– În conformitate cu Strategia de ocupare a forței de muncă a Republicii pentru perioada 2021-2026, Planul de acțiuni 2021-2023 prevede participarea autorităților locale prin elaborarea documentelor de planificare adecvate și cofinanțarea practicii profesionale, stagii pentru tineri cu studii superioare, stagii pentru șomeri. persoane cu studii medii, cunoștințe practice, pregătire la cererea angajatorului pentru șomeri, subvenție pentru încadrarea în muncă a șomerilor din categoria greoi angajați, subvenție pentru activități independente și lucrări publice. Cererile se pot depune la filialele abilitate ale Serviciului National de Ocupare, pana la data de 28 februarie 2022, iar toate informatiile privind participarea la cofinantarea masurilor de politica activa a ocuparii fortei de munca, precum si formularul de cerere pot fi gasite pe site-ul: www.nsz.gov.rs


– Compania chineză „Zhong Qiao Nengyuan Keji” a închiriat sala „Velmortrans” și a anunțat începerea producției. Este o companie care produce granule de plastic, iar în următoarea lună, primele utilaje din China vor fi livrate la fosta unitate Velmortrans.
Potrivit lui Ninoslav Eric, președintele Adunării Municipale din Ćuprija, sosirea unui nou investitor chinez este un rezultat direct al vizitei oficiale a delegației Ćuprija înprovincia chineză Jiangsu la jumătatea lunii octombrie a anului trecut.