JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANjE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

U skladu sa Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Službeni glasnik RS”, broj 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020, 63/2021 i 63/2023), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Ćuprija (u daljem tekstu: Komisija), raspisuje javni poziv, kojim obaveštava:

1. obrazovne ustanove – škole, stručne poljoprivredne službe i socijalne ustanove da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 100 hektara na teritoriji Republike Srbije;

2. visokoobrazovne ustanove – fakultete i naučne institute čiji je osnivač država i ustanove za izvršenje krivičnih sankcija da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 1.000 hektara na teritoriji Republike Srbije;

3. pravna lica u državnoj svojini registrovana za poslove u oblasti šumarstva;

4. da dostave potrebnu dokumentaciju, NAJKASNIJE DO 31. OKTOBRA 2024. GODINE, radi ostvarivanja prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Ćuprija za agroekonomsku 2025/2026 godinu.

Izvor: Opština Ćuprija